Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

 

 Patryk KUZAŃSKI
Przewodniczący

Weronika DOROCIŃSKA
Zastępca przewodniczącego

Konrad STASIAK
Zastępca przewodniczącego ds. marketingu

 

Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Przemysław KORNACKI

 

KONTAKT

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA, MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB ZALEŻY CI NA WSPÓŁPRACY, NAPISZ DO NAS:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Jesteśmy na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Bezpiecze%C5%84stwa-Narodowego-SAN/491568007635816?fref=ts

 

STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1

Koło naukowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, dalej zwane Kołem. 

§ 2

Funkcjonuje przy Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9.

§ 3

Koło opiera swoją działalność na aktywności członków. 

§ 4

Koło jest organizacją niezależną politycznie, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Może skupiać członków o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych. 

  

 ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  

§ 5

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego działa w celu: 

a)      wzbogacania zainteresowań problematyką bezpieczeństwa narodowego

b)     wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo-badawczej, 

c)      aktywizacji słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez ogłaszanie na stronie internetowej Koła i Instytutu własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz, kształtowania aktywności i kreatywności słuchaczy w zakresie badań własnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

d)     rozwoju współpracy między studenckiej i międzywydziałowej. 

§ 6

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego realizuje swoje cele poprzez: 

a)      organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła i uczestniczy w organizacji Dni Bezpieczeństwa,

b)     opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków Koła, 

c)      podróże studyjne do instytucji będących elementem krajowego i zagranicznego systemu bezpieczeństwa narodowego

 

 ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE KOŁA

  § 7

Członkowie Koła: 

 • Członkiem Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego może zostać każdy student i absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, który uznaje postanowienia tego statutu.
 • Warunkiem przyjęcia studenta w poczet członków Koła jest zapoznanie się z statutem, wypełnienie deklaracji członkowskiej, podpisanie dokumentów i złożenie ich u jednego z członków Koła (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, opiekun Koła)  

§ 8

Członkowie: 

 • Mają prawo: 

a)      czynnego uczestnictwa w działalności Koła, 

b)      do informacji o wszystkich działaniach Koła, 

c)      zgłaszania postulatów wobec organów Koła, 

d)     wyborcze (bierne i czynne) do organów Koła,

  Mają obowiązek: 

a)      przestrzegać statutu i uchwał organów Koła, 

b)      aktywnie uczestniczyć w pracach Koła, 

c)      godnie i rzetelnie prowadzić działalność w ramach Koła, 

d)     godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru, 

e)      dbać o dobre imię Koła,  

f)       uzyskać co najmniej 65% wymaganej frekwencji na ogół wszystkich przeprowadzonych spotkań Koła całego semestru studenckiego.


 § 9

Członkostwo ustaje na skutek: 

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła, 

b)     wykluczenia przez uchwałę Zarządu Koła w przypadku rażącego naruszenia przez członka zasad regulaminowych lub nieuzasadnionego braku uczestnictwa w pracach Koła przez okres jednego semestru. 

 

 ROZDZIAŁ IV WŁADZE KOŁA

  

§ 10

Władzami Koła są: 

a)      Opiekun Koła

b)     Zarząd Koła w składzie Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, oraz Zastępca przewodniczącego do spraw promocji
c) Koło naukowe funkcjonuje w ramach następującej struktury

 

Struktura organizacyjna Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego SAN Łódź:

 

 

§ 11

Przewodniczący Koła: 

 • Przewodniczący Koła: 

a)      reprezentuje Koło, 

b)      zwołuje posiedzenie Władz Koła, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami, 

c)      może upoważniać wiceprzewodniczącego lub innych członków Zarządu Koła do kierowania pracami Zarządu Koła lub reprezentowania Koła w określonym zakresie.

d)      Przewodniczący Koła przygotowuje projekty zaświadczeń o czynnym uczestnictwie w Kole Naukowym za Rok Akademicki …/…. oraz przedstawia je Opiekunowi, w celu ich zatwierdzenia i realizacji.

 

§ 12

Zarząd Koła: 

 • W skład Zarządu Koła wchodzą: 

a)      Przewodniczący

b)      Zastępca Przewodniczącego Koła

c)      Wiceprzewodniczący ds. promocji i wizerunku

 • Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje: 

a)      Przewodniczący Koła z własnej inicjatywy 

b)      Członek Zarządu w sprawach pilnych 

 • Przewodniczący Koła: 

a)      powołuje pełnomocników lub zespoły do realizacji określonych zadań, 

b)      organizuje pracę Koła, 

 • Zastępca Przewodniczącego Koła: 

a)      na bieżąco informuje członków Koła o działalności Koła, 

b)      zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności Koła nie rzadziej niż raz w semestrze przed członkami Koła

 • Wiceprzewodniczący ds. promocji i wizerunku jest odpowiedzialny za: 

a)      prowadzenie strony internetowej Koła,   

b)      opracowywanie podziękowań, zaproszeń, plakatów, innych pism oraz elementów graficznych 

c)      tworzenie galerii zdjęć z działalności Koła, 

d)     prowadzenie tablicy ogłoszeń, 

e)      kontakt z opiekunem Koła w zakresie swoich obowiązków. 

 • Decyzje Zarządu Koła zapadają w obecności co najmniej połowy Władz Koła większością głosów. Jeśli głosów jest po równo, decyzje podejmuje Opiekun Koła. Jeśli takowy jest nieobecny, Przewodniczący Koła.

 § 14

Walne Zebranie:

 • Zarząd Koła jest zobowiązany do zwołania raz na pół roku Walnego Zebrania sprawozdawczego.
 • Przewodniczący Koła jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Koła o Walnym Zebraniu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

 

 

ROZDZIAŁ V ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

  

§ 15

 

 • Wszelkich zmian w niniejszym Statucie może dokonać tylko Walne Zebranie Koła w trybie uchwały podjętej większością głosów przy co najmniej połowie członków Koła.
 • Z wnioskiem o zmianę Statutu ma prawo wystąpić każdy członek Koła. Wniosek musi zostać sporządzony w formie pisemnej. 
 • Wnioski o zmianę Statutu winny być składane do Przewodniczącego Koła co najmniej na 7 dni przed Walnym Zebraniem. 

 

§ 16

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić: 

a)      wskutek wygaśnięcia działalności wobec braku członków Koła, 

b)      w przypadku działalności Koła sprzecznej z niniejszym statutem. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI OPIEKUN KOŁA

  

§ 17

 

 • Opiekun Koła reprezentuje je przed władzami Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Opiekunem Koła może być tylko pracownik Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Opiekun Koła ma prawo wpływać na program działania Koła, nadzoruje prace Koła, wspiera działalność organizacyjną Zarządu, a także rozstrzyga sytuacje konfliktowe. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII POLITYKA PROMOCJI KOŁA

 

§ 18

 

 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego realizuje swoją politykę informacji za pomocą portali społecznościowych,  z wykorzystaniem zatwierdzonego wzoru logotypu Koła, mając oryginalny profil o nazwie ,,Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego SAN Łódź”.

 

 

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

§ 19

 

 • Niniejszy Statut wchodzi w życie po akceptacji ze strony Członków Koła z dniem 16 listopada 2017 r.