Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Usługi i działalność w sferze zapewnienia bezpieczeństwa należą do najszybciej i trwale rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Sprzyja temu sytuacja wewnętrzna RP i uwarunkowania środowiska międzynarodowego. Międzynarodowy terroryzm i związana z nim konieczność stałej ochrony imprez masowych, misje zagraniczne, funkcjonowanie lokalnych centrów dowodzenia, agencji ochrony mienia i ludzi, biur detektywistycznych i firm zajmujących się zdobywaniem, przechowywaniem a przede wszystkim ochroną informacji wymagają kształcenia coraz lepiej przygotowanych specjalistów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. W obliczu kryzysu i wciąż rosnącego spektrum zagrożeń znalezienie dobrej pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wymaga od kandydatów posiadania ODPOWIEDNIO WYSOKICH KWALIFIKACJI. TEMU SŁUŻY NASZA OFERTA STUDIÓW.

Bezpieczeństwo narodowe – to studia dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem RP i pracą, której istotą będzie przeciwdziałanie zagrożeniom, które niesie współczesność. W trakcie studiów poznają one niebezpieczeństwa związane z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, w tym wyzwania i zagrożenia czyhające na nas w skali globalnej – świata, regionalnej - kontynentu, państw sąsiadujących z Polską, lokalnej – państwa, województwa, miasta, zakładu pracy. Celem studiów jest odpowiednie przygotowanie przyszłych absolwentów do radzenia sobie w zmiennych i często trudnych sytuacjach życiowych. Okres studiów to czas zdobywania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności przewidywania, analizowania i rozwiązywania zagrożeń o różnorodnym podłożu, rodzaju i skali.

Program studiów obejmuje tu interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych (prawa i administracji, zarządzania, stosunków międzynarodowych, ale także politologii, socjologii) jak też przedmiotów zawodowych (teoria, strategia, polityka bezpieczeństwa, logistyka, zarządzanie kryzysowe). Program ten obejmuje ponadto zajęcia praktyczne (np. komunikowanie publiczne, bezpieczeństwo przedsiębiorstw, wywiad gospodarczy, pierwsza pomoc przedmedyczna, obrona cywilna, edukacja dla bezpieczeństwa).
Student ma możliwość poznania najważniejszych aspektów prawnych jak też procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Posiądzie również umiejętność planowania oraz koordynacji działań. Zdobędzie praktyczne umiejętności pracy w zespole, w zmiennych warunkach w obliczu różnorakich zagrożeń. Nauczy się podstaw myślenia strategicznego i nabędzie umiejętność posługiwania się siłami i środkami ich realizacji.

SPECJALNOŚCI

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA – specjalność ta przygotowuje do pracy w służbach mundurowych: Policji, Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Ochrony Kolei, Obronie Cywilnej Kraju, strukturach MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacjach i/lub instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo obywateli oraz w administracji rządowej, i samorządowej zapewniającej porządek publiczny. Absolwent jest także odpowiednio przygotowany do pracy/służby w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO to specjalność przygotowująca do pracy w instytucjach sektora publicznego oraz sferze przedsiębiorstw związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, Siłach Zbrojnych, Wydziałach Zarządzania Kryzysowego oraz Centrach Zarządzania jednostek samorządowych, przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Ponadto absolwent tej specjalności nabywa wiedzy, a także umiejętności niezbędnych w działaniach ratowniczych; udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzeń a także ratownictwie dotyczącym zabezpieczenia obszarów objętych sytuacja kryzysową. Uzyskanie przez absolwentów tego rodzaju kwalifikacji pozwoli na skuteczną minimalizację szkód spowodowanych przez wystąpienie sytuacji kryzysowej.

BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE I OBRONA NARODOWA jest nową specjalnością przygotowującą absolwenta do pracy w organach i instytucjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za militarne aspekty bezpieczeństwa państwa, a także wszelkie inne, związane z nim sektory gospodarki, działające bezpośrednio i pośrednio na rzecz obronności państwa. Specjalność ta jest, wbrew pozorom, nie tylko atrakcyjna dla żołnierzy WP i osób chcących swoje życie zawodowe związać z tą formacją. Jak już podkreślono wyżej na rzecz bezpieczeństwa państwa nie działa jedynie wojsko ale także inne instytucje współpracujące z nim na różnych poziomach. Bezpieczeństwa nie można zapewnić bez właściwego funkcjonowania sektora przemysłu zbrojeniowego czy innych
służb mundurowych funkcjonujących także na szczeblach lokalnych i sektorowych. Stąd specjalność dedykowana jest także pracownikom służb specjalnych i kandydatom do nich, pracownikom wymiaru sprawiedliwości i struktur międzynarodowych. Specjalność ta będzie bez wątpienia atrakcyjna także dla wszystkich tych osób, które zainteresowane szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa jak również międzynarodowym, innymi zagrożeniami oraz obroną i ochroną przed nimi i zechcą pogłębić swą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektów militarnych. Specjalność ta daje wiedzę szczegółową i specjalistyczną, a także szerokie spojrzenie na kwestie funkcjonowanie współczesnych systemów militarno – obronnych, których dziś, w turbulentnym i bardzo złożonym środowisku międzynarodowym, pełnym zagrożeń i wyzwań, nie można nie doceniać w myśl starej, mądrej zasady rzymskiej si vis pacem parabellum (chcesz pokoju szykuj się do wojny).


KARIERA ZAWODOWA ABSOLWENTA


Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się profesjonalnie problematyką bezpieczeństwa, szczególnie dla dwu kategorii słuchaczy:

  1. Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, administracji państwowej i samorządowej, organów oraz instytucji walczących z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa i narodowego. Poszerzą oni swą wiedzę, nabędą nowe umiejętności oraz podniosą swoje kwalifikacje, co jedynie sprzyjać może awansowi zawodowemu.
  2. Maturzystów wkraczających na rynek pracy. Zdobyta wiedza teoretyczna i odbyte liczne praktyki i zajęcia zawodowe staną się ważnym atutem kandydata w jego staraniach o ciekawą i gwarantującą rozwój zawodowy pracę.